Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Xi phông TOTO T7PW1 giật thoát nước liên kết với vòi rửa mặt  × 1 2.000.000 
Tạm tính 2.000.000 
Giao hàng
Tổng 2.000.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.