Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ổ cắm bếp từ Toshiba DC2102E  × 1 300.000 
Tạm tính 300.000 
Giao hàng
Tổng 300.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.