Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ đựng gạo đa năng Fine Kitchen SK-306W  × 1 4.899.000 
Tạm tính 4.899.000 
Giao hàng
Tổng 4.899.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.