Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy lọc nước Trim ion Gracia  × 1 60.000.000 
Tạm tính 60.000.000 
Giao hàng
Tổng 60.000.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.